Bioróżnorodność

Inny znaczy dobry

Wskazując w Polityce Zarządzania Ochroną Środowiska ochronę bioróżnorodności jako jeden z pięciu najistotniejszych dla nas aspektów ochrony środowiska, zobowiązaliśmy się automatycznie do podejmowania starań na rzecz jej wspierania.
W Emitel w zachowanie bioróżnorodności angażujemy się na wielu płaszczyznach, miedzy innymi chroniąc obszary Natura 2000 w trakcie procesu inwestycyjnego, ograniczając czynniki wpływające na zmiany klimatu (gazy cieplarniane, paliwa kopalniane) czy edukację. Włączyliśmy się również aktywnie w program ochrony kulika wielkiego. W najbliższych miesiącach planujemy kolejne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Czym w ogóle jest bioróżnorodność?
Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie życia na Ziemi, całkowita zmienność życia na wszystkich poziomach jego organizacji.
Różnorodność biologiczną można rozpatrywać na trzech poziomach:

  • poziom wewnątrzgatunkowy (genetyczny, populacyjny) np. różnorodność osobników kulika wielkiego w danej populacji, zróżnicowanie między populacjami w obrębie jednego gatunku storczyka, różnorodność odmian jabłoni w regionie itd.
  • poziom gatunkowy – to zróżnicowanie gatunków żyjących na Ziemi: różnorodność gatunków chrząszczy, roztoczy, podstawczaków, storczykowatych, psowatych itd.
  • poziom ekosystemalny – to zróżnicowanie na poziomie całych ekosystemów, np. zróżnicowanie lasów łęgowych, łąk wilgotnych, jezior, muraw wysokogórskich, ekosystemów pustynnych czy jaskiniowych itd.

Dlaczego różnorodność w przyrodzie jest tak ważna?
Dzięki bioróżnorodności łatwiej przetrwać zmiany zachodzące w środowisku. Organizmy, które takie zmiany przetrwają, przekażą odpowiednie cechy następcom, które stworzą nowy, zróżnicowany ekosystem. Ewolucja wciąż rozwija nowe cechy gatunków, kombinacje genów, które pozwolą im na przetrwanie w niesprzyjających warunkach.
Co jest największym zagrożeniem dla bioróżnorodności?
W Polsce aż 592 gatunków zwierząt zostało objętych ścisłą ochroną z uwagi na zagrożenie wyginięciem. A oto czynniki, które najbardziej zagrażają bioróżnorodności:

  1. Niszczenie przez człowieka miejsca życia roślin i zwierząt. Zmiany te skutkują brakami w dostępie do pożywienia czy schronienia.
  2. Zmiany klimatyczne, tempo ich zachodzenia i zmiany warunków życia dla wielu gatunków. Szacuje się, że podwyższenie globalnej temperatury Ziemi o 1°C spowoduje wymarcie przynajmniej 10% gatunków żyjących obecnie na naszej planecie.
  3. Wprowadzanie gatunków i odmian pochodzących z innych regionów geograficznych — powoduje to wypieranie gatunków rodzimych (introdukcja).

W jaki sposób sami możemy przyczynić się do ochrony bioróżnorodności?
Wystarczy, że zadbamy o środowisko. Będziemy oszczędzać jego zasoby, racjonalnie nimi gospodarować (np.: oszczędzać energię elektryczną w domu, ograniczać ilość powstających odpadów), ograniczymy emisję do atmosfery. Na korzystając z transportu publicznego.

 

Na koniec warto wspomnieć, że ONZ już w 1994 r. ustanowiła Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności, który obecnie obchodzony jest 22 maja.