Ogłoszenia

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Emitel S.A z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. F. Klimczaka 1, 02- 797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716108, NIP 527-27-03-675, REGON 146945210, o kapitale zakładowym w wysokości 17933500,00 zł opłaconym w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa Ice Lemon S.à r.l. w Luksemburgu, jako jedynego akcjonariusza Emitel S.A., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 października 2020 r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.