Budujemy Komfort

Emitel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce

Wynajmij nam część swojej nieruchomości i zarabiaj!

Emitel transmituje sygnał telewizji naziemnej oraz radia na terenie całego kraju. Świadczymy również usługi najmu infrastruktury wysokościowej. Dzięki nam możesz oglądać ulubione programy telewizyjne, słuchać radia w samochodzie, a operatorzy sieci komórkowych oferować usługi dla swoich klientów.

Jeśli jesteś właścicielem działki, budynku lub innej nieruchomości, możesz przyczynić się do rozbudowy nowoczesnych usług telekomunikacyjnych w Polsce. Wystarczy, że udostępnisz nam swoją nieruchomość lub działkę i zezwolisz na budowę masztu lub instalację urządzeń.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z największym, niezależnym operatorem infrastruktury wysokościowej w Polsce, skontaktuj się z nami. Jeżeli Twoja nieruchomość posiada odpowiednie parametry szybko nawiążemy współpracę.

 • STABILNY PARTNER
 • STAŁY PRZYCHÓD
 • BRAK KOSZTÓW
 • MINIMUM FORMALNOŚCI
 

Skontaktuj się z nami

 

Dane osobowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Dane obiektu

Pole wymagane

Adres obiektu

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Koordynaty

Wskaż obiekt zaznaczając punkt na mapie. Współrzędne pobiorą się automatycznie.
Kliknij dwa razy, żeby powiększyć lub użyj przycisków +/- na mapie.
Żeby zmienić lokalizację, przesuń zaznaczony punkt albo kliknij w nowe miejsce.
Wskaż obiekt zaznaczając punkt na mapie
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Zgody

Pole wymagane
   
 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Emitel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy przydatności nieruchomości do celów gospodarczych Emitel S.A., oferowania zawarcia umowy o korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, podpisania umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy lub innej umowy o korzystanie z nieruchomości lub jej części lub umowy przedwstępnej, względnie ustanowienia służebności w drodze postępowania sądowego lub wszczęcia innego postępowania zmierzającego do nabycia uprawnienia do korzystania z nieruchomości, w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości, w celach archiwalnych dla potrzeb wykazania okoliczności faktycznych, w celu prowadzenia i rejestracji korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, a jeżeli roszczenia nie powstały, przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 3. Odbiorcami danych mogą być:
  • projektanci wykonujący projekty architektoniczne dotyczące tych nieruchomości,
  • wykonawcy robót budowlanych na terenie tych nieruchomości,
  • kontrahenci Emitel korzystający z tych nieruchomości na podstawie umowy zawartej z Emitel,
  • kontrahenci Emitel korzystający z tych nieruchomości na podstawie umowy zawartej z EmiTel,,
  • organy administracji publicznej,
  • inne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którymi Emitel S.A. lub osoba trzecia działająca w ramach uprawnień Emitel S.A. posługuje się do realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy lub Celu,
  • podmioty powiązane kapitałowo z Emitel S.A. oraz osoby wchodzące w skład ich organów,
  • adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub inni profesjonalni doradcy,
  • notariuszowie,
  • dostawcy mediów.
 4. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
Wypełnij wszystkie wymagane pola, zaznacz punkt na mapie i zaznacz zgodę.

 

Oświadczenia

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Emitel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy przydatności nieruchomości do celów gospodarczych Emitel S.A., oferowania zawarcia umowy o korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, podpisania umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy lub innej umowy o korzystanie z nieruchomości lub jej części lub umowy przedwstępnej, względnie ustanowienia służebności w drodze postępowania sądowego lub wszczęcia innego postępowania zmierzającego do nabycia uprawnienia do korzystania z nieruchomości, w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości lub podatkowych, w celach archiwalnych dla potrzeb wykazania okoliczności faktycznych, w celu prowadzenia i rejestracji korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 2. Mają Państwo prawo do:
  – dostępu do danych osobowych i informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  – sprostowania danych osobowych,
  – żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych,
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania,
  – sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych powyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej.

 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, a jeżeli roszczenia nie powstały, przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.

 5. Odbiorcami danych mogą być:
  – członkowie organów statutowych Emitel S.A., pracownicy lub współpracownicy Emitel S.A.
  – podmioty powiązane kapitałowo z Emitel S.A. oraz osoby wchodzące w skład ich organów,
  – projektanci wykonujący projekty architektoniczne dotyczące nieruchomości opisanych w ust.1 powyżej,
  – wykonawcy robót budowlanych na terenie tych nieruchomości,
  – kontrahenci Emitel S.A. korzystający z tych nieruchomości na podstawie umowy zawartej z Emitel S.A.,
  – organy administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w szczególności organy administracji i nadzoru architektoniczno – budowlanego, upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  – inne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którymi Emitel S.A. lub osoba trzecia działająca w ramach uprawnień Emitel S.A. posługuje się do realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z celów przetwarzania wskazanych powyżej,
  – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub inni profesjonalni doradcy,
  – notariuszowie,
  – dostawcy mediów.

 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować listownie na adres Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej compliance@emitel.pl.

 7. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.