Aktualności Raport ZPP: „Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli publiczne koszty monopolu na rynku” – stanowisko Emitel Sp. z o.o.

12.10.2015

W dniu 9 października 2015 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował dokument zatytułowany  „Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli publiczne koszty monopolu na rynku” (raport ZPP). Podstawową tezą i zarazem wnioskiem płynącym z lektury dokumentu jest stwierdzenie, jakoby „Podczas konkursu na częstotliwości telewizji mobilnej doszło najprawdopodobniej do antykonkurencyjnej zmowy pomiędzy czołowymi operatorami telefonii komórkowej w Polsce, jak wykazał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jego efekcie na polskim rynku radiodyfuzji zaistniał monopol – koszty cyfryzacji telewizji zostały zawyżone o kilkaset milionów złotych, a zyski z tego tytułu płyną za granicę„.

W odniesieniu do zawartego w raporcie twierdzenia, jakoby  w lipcu 2011 roku, w zakresie usług technicznego operatora Multipleksu 1 telewizji cyfrowej „Emitel nie przedstawił Telewizji Polskiej najtańszej oferty” Emitel zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy informuje, że:

1) Zamówienie  w zakresie usług technicznego operatora Multipleksu 1 telewizji cyfrowej stanowiło zamówienie uzupełniające udzielone w ramach wcześniej zawartej umowy na „usługę operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego DVB-T” (Multipleksu 3), w wyniku przetargu nieograniczonego, w którym Emitel złożył najtańszą ofertę, w której to umowie udzielenie takiego zamówienia uzupełniającego było przewidziane.

2) Prawidłowość trybu udzielenia tego zamówienia potwierdzona została prawomocnym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 1295/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. wydanym na skutek odwołania wniesionego przez INFO-TV-FM Sp. z o.o., którego treść zamieszczamy.

W odniesieniu do zawartego w raporcie twierdzenia, jakoby „[…] poza sięgającymi szacunkowo ok. 477 milionów złotych stratami, wynikającymi z rzeczywistego braku konkurencji, spowodowanego m.in. porozumieniem zawartym przy konkursie na częstotliwości telewizji mobilnej, na cyfryzacji polskiej telewizji naziemnej, a ściślej rzecz biorąc – na monopolizacji rynku, sumy liczone w miliardach zarobiły firmy reprezentujące zagraniczny kapitał.” Emitel informuje, że zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, zamówienia uzyskane przez Emitel od Telewizji Polskiej w zakresie obsługi technicznej multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej (Multipleks 3) lub emisji poszczególnych kanałów TV (Multipleks 1) udzielone zostały zgodnie z regułami konkurencji, realizowanymi w przepisach regulujących udzielanie zamówień publicznych, w szczególności w procesie konkurencyjnym obejmującym usługi w ramach Multipleksu 3, w którym Emitel złożył najtańszą ofertę, tańszą o około 340 milionów złotych od oferty konkurencyjnej.

W rzeczywistości bowiem:

– w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego DVB-T”, wpłynęły do Telewizji Polskiej dwie konkurencyjne oferty:

1) Polskich Sieci Nadawczych Sp. z o.o. w Warszawie, z ceną wynoszącą 956.370.020,38 zł

2) TP Emitel Sp. z o.o. w Krakowie (obecnie Emitel Sp. z o.o. w Warszawie), z ceną wynoszącą 615.660.666,25 zł

Ta okoliczność została w raporcie ZPP pominięta;

– INFO-TV-FM Sp. z o.o. w ogóle nie złożyła w tym przetargu oferty. Ta okoliczność została w raporcie ZPP pominięta;

– tym samym wyliczenie kwoty rzekomych strat oparte jest na porównaniu wartości rzeczywiście udzielonych zamówień z hipotetycznymi wartościami ofert, które nie zostały złożone.

– wybór faktycznie złożonej w przetargu nieograniczonym (a nie domniemanej) konkurencyjnej w stosunku do Emitela oferty, oznaczałby wybór oferty droższej o około 340 milionów złotych, zatem o żadnych stratach lub liczonych „w miliardach złotych” „zarobkach” jakichkolwiek podmiotów wywołanych rzekomym brakiem konkurencji w ogóle nie może być mowy, zwłaszcza że twierdzenia o wysokości tych „zarobków” opiera się na porównywaniu wartości księgowej „aktywów netto Emitela” z rynkową wyceną wartości spółki, które są nieporównywalne.

—-

-> Zawiadomienie o wyniku przetargu

-> Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2011 roku