Aktualności Połączenie spółek Emitel sp. z o.o. oraz Romford Investments sp. z o.o.

30.10.2015

Informujemy, że w dniu 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował połączenie spółek Emitel sp. z o.o. oraz Romford Investments sp. z o.o.. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku Romford Investments sp. z o.o. przez spółkę Emitel sp. z o.o. Z dniem połączenia spółka Emitel Sp. z o.o. z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Romford Investments sp. z o.o.

Obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje zatem wyłącznie Spółka: Emitel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482636, o kapitale zakładowym: 11.500.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 14694521.