Aktualności Emitel nie stosował praktyk monopolistycznych

05.11.2015

W dniu 25 października 2007 roku decyzją Nr DOK 95/07 Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) nałożył na Emitel (wówczas TP Emitel) karę za nadużywanie przez Spółkę pozycji dominującej, poprzez stosowanie w podobnych umowach niejednolitych warunków umów, stwarzających kontrahentom nierówne warunki konkurencji.

W dniu 18 grudnia 2012 roku, na skutek odwołania wniesionego przez Emitel, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający tę decyzję w całości (sygn. akt XVII Ama 172/10). Wyrokiem z dnia 15 maja 2014 roku (sygn. akt VI Aca 1260/13) Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelacje Emitel oraz Prezesa UOKiK, utrzymując tym samym w mocy wyrok uchylający zaskarżoną decyzję. Zarówno Emitel, jak i Prezes UOKiK złożyli skargi kasacyjne od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu 5 listopada 2015 roku Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SK 7/15), którym:

1) oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Prezesa UOKiK,

2) uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez Emitel, uchylając w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2014 roku oraz zmieniając wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. XVII Ama 172/10 w taki sposób, że zmienia zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK stwierdzając, że Emitel nie nadużywał pozycji dominującej.

Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie kończy postępowanie w przedmiotowej sprawie, potwierdzając konsekwentne stanowisko Emitel, zgodnie z którym Spółka w sprawach objętych postępowaniem działała w zgodzie z przepisami prawa, a stawiane wobec jej działalności zarzuty stosowania praktyk monopolistycznych nie miały uzasadnionych podstaw.